Lingonet – uusia työkaluja kielen oppimiseen

Lingonet on erikoistunut kehittämään, tuottamaan, kustantamaan ja markkinoimaan tietokonevälitteisiä ja Internetiä hyödyntäviä vieraiden kielten oppimateriaaleja. Pyrkimyksemme on auttaa ja tukea kielenoppijoita ja -opettajia peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä erilaisissa organisaatioissa ja yrityksissä. Teemme myös yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten kustantajien sekä erilaisten julkishallinnon organisaatioiden kanssa.

Lingonet perustettiin vuonna 1996 tavoitteenaan kehittää multimediasisältöjä ja multimediapohjaisia menetelmiä kielten opetusta ja oppimista varten. Havaitsimme, että monet olemassa olleet CD-ROM-ohjelmat ja e-oppimisratkaisut eivät ottaneet opettajaa huomioon vaan keskittyivät yksinomaan itseopiskeluun. Niinpä otimme yhteistoiminnallisen, tehtävälähtöisen oppimisen (task-based learning, TBL) lähtökohdaksi monien ohjelmiemme suunnittelussa ja saimme pian kuulla esimerkiksi seuraavanlaisia kommentteja: ”On virkistävää löytää oppimateriaaleja, jotka ottavat huomioon sen, että olemme sosiaalisia olentoja…”. Olimme myös sitä mieltä, että e-oppimisen kehitystyössä keskityttiin liikaa rakentamaan oppimisalustoja ja -ympäristöjä tulevaisuutta varten, kun me taas halusimme alkaa hyödyntämään teknologian tarjoamia etuja ja mahdollisuuksia välittömästi.

Vuoden 2006 loppuun mennessä ohjelmiamme oli myyty maailmanlaajuisesti yli 300000 kappaletta yli 35:een eri maahan. Tämän lisäksi monia näistä tuotteista on käytössä erilaisilla koulutusportaaleilla. Brittiläisissä ja kanadalaisissa kouluissa videoituihin autenttisiin, spontaaneihin haastatteluihin perustuvat Teentalk Britain – ja Teentalk Canada –ohjelmamme saivat Ranskan opetusministeriön myöntämän laatuleiman vuonna 2004.

Monet tuotteistamme on suunniteltu tukimateriaalipaketeiksi opettajille, jotka haluavat

  • tarjota opiskelijoilleen tai oppilailleen mahdollisuuden kuulla runsaasti käsikirjoittamatonta ja aitoa tosielämän puhuttua kieltä,
  • rohkaista opiskelijoitaan työskentelemään itsenäisesti, pareittain tai ryhmissä,
  • auttaa opiskelijoitaan hyödyntämällä uudentyyppisiä interaktiivisia oppimistyökaluja, jotka antavat oppijalle tukea ja palautetta,
  • motivoida opiskelijoitaan tarjoamalla kielisisältöä, joka on lähempänä heidän erityistarpeitaan.

Kielenoppijoille Lingonetin autenttisiin haastatteluihin perustuvat ohjelmat tarjoavat sisäänrakennettua tukea kielenoppimiselle transkriptien, parafraasien, sanaston sekä kieleen ja kulttuuriin liittyvää lisätietoa antavien kuunneltavien kommenttien muodossa. Ohjelmissa on interaktiivisia tietokoneen välityksellä tehtäviä harjoituksia mutta myös paljon tehtävälomakkeita, jotka edellyttävät opiskelijoilta yhteistyötä, kun he ottavat selvää tietyistä aiheista ja esittävät selville saamansa asiat ryhmälle tai koko luokalle.


Kolme tietä

Yrityksellämme on kolme osaamisaluetta. Ensinnäkin, meillä on omat merkkituoteperheemme kuten TrumpCards ja Pro-perhe, jotka noudattavat oppimispolku-ajatusta, sekä Business Territory – ja Teentalk-perheet, jotka on suunniteltu opettajien lisä- ja tukimateriaaleiksi ja jotka sisältävät sekä autenttista kieltä että tehtäväpohjaisia (task-based) harjoituksia.

Toiseksi, teemme yhteistyötä johtavien kustantajien kanssa ja suunnittelemme heille kielenopetukseen suunnattua multimediaa. Yhteistyökumppaneihimme kuuluvat WSOY, Suomen Opetushallitus, tanskalaiset Gyldendal ja Uni-C, englantilainen Garnet Education, espanjalainen Anaya ja turkkilainen Limasollu. Olemme toteuttaneet yli 30 projektia eri kustantajien kanssa. Suurimmassa osassa näistä projekteista avaintekijänä ollut se, että ne tuovat kouluihin interaktiivisia multimediasisältöjä oppimisen kriittiselle polulle. Uudet työkalut tukevat oppijoita, kun he työskentelevät oppikirjojen ydinsisällön parissa. Se, että olemme kehittäneet useita hybridi-CD-ROMeja, joita kielenoppijat voivat käyttää sekä CD-soittimissaan että tietokoneillaan, on tehnyt monista näistä tuotteista kustantajille myös taloudellisesti edullisia. Koska nopeat Internet-yhteydet ovat yleistymässä monissa maissa, oppikirjojen sisältöä laajennetaan yhä useammin verkkopalveluiden avulla.

Kolmanneksi, yksi erityispalveluistamme on tuottaa kieliohjelmia, jotka räätälöidään tietyn organisaation erityistarpeisiin kohtuullisin kustannuksin. Kansainvälisille yrityksille tämänkaltaisilla tuotteilla on kaksi käyttötarkoitusta. Ne tukevat usein vaikeaksi koettua prosessia, jossa pyritään edistämään viestintää maantieteellisesti laajalle levinneissä organisaatioissa. Tällaisissa organisaatioissa eri yksiköt ovat usein syntyneet maailmanlaajuisten yrityskauppojen seurauksena ja niiden taustat ja kulttuurit voivat olla erilaiset. Virtuaalivierailut eri toimipaikkoihin ovat sisällöltään mielenkiintoista materiaalia kielenopetukseen ja ne madaltavat kynnystä lähestyä eri maissa työskenteleviä kollegoita. Toisaalta yritykset ovat todenneet tämänkaltaiset tuotteet hyödyllisiksi erityisalan kielitaidon kehittämisessä.